• Beste (ouders van) vv Verburch leden, 

  Geen enkele amateurvereniging kan tegenwoordig nog bestaan zonder de inzet en bijdrage van (veel) vrijwilligers. Ook binnen onze vereniging hebben we hier al een aantal jaren mee te maken. Het aantal vrijwilligers loopt terug en het ledenaantal groeit. We moeten steeds meer zelf doen als vereniging, waardoor de belasting van de huidige groep vrijwilligers alsmaar toeneemt. 

  Om te voorkomen dat dit op termijn echt consequenties heeft voor het voortbestaan van onze vereniging heeft het hoofdbestuur in samenwerking met het management team besloten dat het verrichten van vrijwilligerstaken onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap van onze vereniging. 

  Hiermee bereiken we dat we samen zorg dragen voor een optimale bezetting van de uitvoering van verschillende functies, taken en activiteiten binnen onze vereniging zodat het voortbestaan van de vereniging wordt gewaarborgd. 

  Onder het mom ‘vele handen maken licht werk’ zorgen we ervoor dat het plezier in de vrijwilligersfuncties en –taken blijft, zodat de continuïteit van de vereniging niet in het geding komt. Wij rekenen er op dat iedereen de verantwoordelijkheid neemt die hij of zij kan nemen, zodat we met elkaar onze mooie vereniging in stand houden. 

  Het uitgangspunt daarbij is dat we het voetballen bij onze vereniging zoveel mogelijk voor iedereen bereikbaar maken en dat de Verburch-identiteit boven alles blijft bestaan. 

  Samenwerken 

  Sporten in teamverband is vooral samenwerken. Niet alleen in het veld, maar ook daarbuiten. Samenwerken, samen de vereniging opbouwen, onderhouden en samen succesvol zijn. 

  Omdat de vrijwilligers het fundament van Verburch vormen is het van groot belang dat er een gedegen vrijwilligersbeleid bestaat. Door de groei, die we als vereniging nog steeds doormaken, en het maatschappelijk gegeven dat mensen steeds minder tijd hebben, zijn wij binnen onze vereniging genoodzaakt tot het opzetten van het vrijwilligersbeleid. 

  Zo’n goed en gedragen vrijwilligersbeleid neerzetten kost tijd. De eerste veranderingen zijn inmiddels doorgevoerd. Zo vullen alle nieuwe leden een Intakeformulier in en geven hierop aan welke vrijwilligerstaak ze kunnen gaan vervullen en dat ze achter de kernwaarden van de vereniging staan. 

  Vrijwilligerscommissie 

  Onlangs is er door het bestuur een nieuwe vrijwilligerscommissie opgezet. De commissieleden zullen de tussenpersoon zijn tussen alle leden (vrijwilligers) en de commissies. Zij hebben als voornaamste doel om voor alle leden binnen de vereniging de juiste functie te vinden om iedereen in zijn/haar kracht te zetten. 

  Communicatie Via de website www.vv-verburch.nl zal de vrijwilligerscommissie de leden regelmatig op de hoogte brengen van de doorgevoerde veranderingen en andere updates. 

  Uitgangspunten 

  De uitgangspunten van dit vrijwilligersplan zijn eenvoudig: 
  1. Je MAG lid worden van vv Verburch; 
  2. Je hebt dan RECHT op het trainen en het spelen van wedstrijden; 
  3. Je hebt de PLICHT om bij te dragen in de organisatie van vv Verburch. 

  Op wie heeft dit plan betrekking? 

  Het vrijwilligersbeleid heeft betrekking op alle spelende leden van vv Verburch. We maken dan onderscheid tussen functies en taken: 

  * Vrijwilligersfunctie: vrijwilliger die structureel één of meerdere functies of taken met een permanent karakter uitvoert (bijvoorbeeld commissielid, trainer, jeugdleider etc.); 
  * Vrijwilligerstaak: vrijwilliger die op basis van dit vrijwilligersbeleid één of meerdere taken of activiteiten gaat uitvoeren, die een meer incidenteel karakter hebben (bijvoorbeeld bardienst, keukendienst, ontvangst, scheidsrechter ed). 

  Welke bijdrage verwacht vv Verburch van u? 

  Elke vrijwilliger wordt geacht minimaal 6 uur per seizoen een vrijwilligerstaak uit te voeren. Uitgangspunt van het vrijwilligersplan is dat ieder spelend lid, dan wel de ouder(s) of verzorger(s) van de jeugdleden (JO19 t/m JO7), tenminste één vrijwilligersfunctie uitvoert, of enkele vrijwilligerstaken vervult. 

  Jeugdleden (tot en met 18 jaar) kunnen vrijwilligerstaken uitoefenen maar juridisch gezien zijn het hun ouder(s) of verzorger(s) die als wettelijke vertegenwoordiger van het actieve lid verantwoordelijk worden gesteld voor het invullen van de vrijwilligerstaak van de vereniging. Alle spelende leden binnen een gezin worden geacht een taak of functie te vervullen. 

  Jeugdleden van 15 jaar en ouder (die spelen dus in de JO16 of t/m JO19) zijn per seizoen verplicht tot het fluiten van 3 a 4 wedstrijden. Deze verplichting valt buiten de vrijwilligersrichtlijn en wordt niet meegeteld in het totale aantal uren die per seizoen worden uitgevoerd. 

  Wat kunt u verwachten van vv Verburch? 

  Vv Verburch verzorgt opleidingen op diverse gebieden zodat vrijwilligers een goede invulling aan hun functie of taak kunnen geven. Denk hierbij aan trainers- en scheidsrechtercursussen en opleidingen voor de kantine. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de commissie waartoe de functie of de taakplicht behoort of via de vrijwilligerscommissie. 

  Meer informatie? 

  Verdere informatie over de praktijk van het vrijwilligersbeleid zullen wij op korte termijn met u delen. In september 2024, bij de start van het nieuwe seizoen, zal het nieuwe beleid in gaan. In de fase hiervoor zullen alle leden verder geïnformeerd worden over hoe het beleid verder in zijn werk gaat en welke te nemen stappen er van onze leden verwacht worden. 

  Vragen? 

  Mocht u algemene vragen hebben over de vrijwilligersrichtlijn kunt u contact opnemen met de vrijwilligerscommissie (vrijwilliger@vv-verburch.nl) of met de verenigingsmanager van vv Verburch (verenigingszaken@vv-verburch.nl). Uiteraard mag u hen ook aanspreken als u ze op de club tegenkomt. 

  Namens vv Verburch, 

  Het vv Verburch Bestuur 
  Het vv Verburch Management Team 
  De vrijwilligerscommissie